DE OVERDENKING

Huug
Beheerder
Berichten: 1993
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 15:41
Locatie: Arkel

Re: DE OVERDENKING

Bericht door Huug »

God is genadig

Christus heeft alle belemmeringen weggenomen door de losprijs van Zijn bloed.
God is gereed u gastvrij te ontvangen en u alles te vergeven wat u tegen Hem gedaan hebt, als u maar komen wilt. Hoe lang u ook gezondigd hebt, hoe moedwillig u ook gezondigd hebt, hoe gruwelijk u ook gezondigd hebt, Hij is gereed dit alles achter Zijn rug te werpen, als u maar komen wilt. Al bent u verloren zonen geweest, en van God weggegaan en zo lang weggebleven, Hij is zelfs gereed u tegemoet te treden en u in Zijn armen op te nemen, en zich te verheugen in uw bekering, als u zich maar omkeert.
Keert dit niet uw hart in u om? O zondaar, indien u een hart van vlees hebt, en niet van steen, mij dunkt dit zou het doen smelten.
De Heilige Schrift roept u op tot omkeer; de dienaren van Christus roepen u op tot omkeer; de Geest roept: keer om; uw geweten roept: keer om; de vromen/gelovigen roepen, door overreding en voorbeeld: keer om!
De roede van Gods kastijding roept: keer om; uw rede en heel uw natuur dringen bij u op omkeer aan, en hetzelfde doen alle beloften van God; en bent u toch niet bereid u om te keren?

R. Baxter (1615 – 1691)
Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt

Afbeelding

Huug
Huug
Beheerder
Berichten: 1993
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 15:41
Locatie: Arkel

Re: DE OVERDENKING

Bericht door Huug »

Christus alleen!

Wanneer wij het heil zoeken, leert ons de naam Jezus dat het bij Hem is. Indien men andere gaven van de Geest begeert, welke dan ook, in Zijn zalving zullen ze gevonden worden. Zoekt men sterkte, in Zijn heerschappij is zij. Reinheid, in Zijn ontvangenis. Zoeken wij liefde, in Zijn geboorte biedt ze zich aan, waardoor Hij ons in alles gelijk geworden is opdat Hij medelijden kon hebben met onze zwakheden. Zoeken wij verzoening - in Zijn lijden is zij te vinden. Vrijspraak? In Zijn veroordeling. Verlossing van de vloek? In Zijn kruis. Genoegdoening? In Zijn offer. Heiliging? In Zijn bloed. Verzoening? In Zijn nederdaling in de hel. Zoeken we de doding van ons vlees? In Zijn graf. Nieuwheid van het leven: in Zijn opstanding. Onsterfelijkheid: eveneens in Zijn opstanding. De erfenis van het koninkrijk der hemelen? In Zijn hemelvaart. Zoeken wij bescherming, onbekommerdheid, overvloed van goederen: in Zijn rijk vinden we het. Een rustig afwachten van het oordeel: in de macht om te oordelen, die aan Hem is gegeven.
Kortom, daar in Hem de schatten zijn van allerlei goederen, moeten deze tot verzadiging uit Hem geput worden en niet uit een andere bron. Want zij die niet alleen met Hem tevreden zijn, maar zich door allerlei soort verwachting heen en weer laten drijven - ook al zien zij voornamelijk tot Hem op - houden toch daarom de rechte weg niet, omdat ze al is het voor een deel, hun denken op iets anders richten. Echter kan dit soort ongelovigheid niet binnensluipen, wanneer men eenmaal de overvloed van Zijn goederen echt heeft leren kennen.

Joh. Calvijn (1509 – 1564)
Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt

Afbeelding

Huug
Huug
Beheerder
Berichten: 1993
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 15:41
Locatie: Arkel

Re: DE OVERDENKING

Bericht door Huug »

Het lijden van Jezus Christus

Mattheüs 27 : 27 - 50

Het lijden van Christus was plaatsvervangend. Hij leed niet voor Zijn eigen zonden, maar voor die van ons.
We lezen - in de bijbel - dat Chistus voor onze zonden geleden heeft, Hij als de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen.
Om onze overtredingen is Hij verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.
De Heere heeft onze ongerechtigheden op Hem doen aanlopen/aankomen.
We zien Hem bij iedere stap - op de lijdensweg - als de machtige Plaatsvervanger, onze Borg die op Zich nam om in onze plaats te staan. Was Hij bespot? Dat was opdat door Zijn striemen ons genezing zou worden. Was Hij veroordeeld, hoewel onschuldig? Dat was, opdat wij zouden worden vrijgesproken, hoewel wij schulidg waren.Droeg Hij een kroon van doornen? Dat was, opdat wij de kroon der heerlijkheid zouden dragen. Was Hij ontdaan van Zijn kleding? Dat was, opdat wij bekleed worden met een eeuwige gerechtigheid. Was Hij bespot en uitgescholden? Dat was, opdat wij geëerd en gezegend worden. Werd Hij een kwaaddoener gerekend en onder de overtreders gesteld? Dat was, opdat wij onschulidg mochten worden gerekend en van alle zonde gerechtvaardigd. Werd van hem verklaard dat Hij niet in staat was om Zichzelf te verlossen? Dat was, opdat Hij in staat mocht zijn om anderen te verlossen. Stierf Hij tenslotte de meest pijnlijke en genade-loze dood? Dat was, opdat wij voor eeuwig mochten leven en tot de hoogste heerlijkheid verhoogd worden. Laten we deze dingen goed overdenken. De sleutel tot de vrede is een recht begrip van het plaatsvervangend lijden van Christus.

J.C. Ryle
Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt

Afbeelding

Huug
Huug
Beheerder
Berichten: 1993
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 15:41
Locatie: Arkel

Re: DE OVERDENKING

Bericht door Huug »

De grote Herder

“Ik ben de goede Herder; de goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen.”

(Joh. 10 : 11)

Deze woorden zijn gesproken door Jezus Christus.
Deze woorden zeggen ons, wie de Zaligmaker is. Hij is de grote Herder. Hij is de goede
Herder Die Zijn schapen voedt en weidt. Die hen leidt. Nooit kunnen wij een betere Gids
hebben dan Jezus Christus.
Van deze goede Herder heeft David het prachtige lied gezongen: Psalm 23 - “De Heere is
mijn Herder; mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert
mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel.” Mijn ziel - dat betekent: mijn
leven. Christus is de goede Herder. Een betere Gids is er niet.
Jezus Zelf legt de nadruk op het geven van Zijn leven. De goede Herder stelt Zijn leven voor
de schapen. Als een jakhals of wolf komt, dan vlucht de huurling. Maar een echte herder (van
wie de schapen zijn) vlucht niet! Hij stelt zijn leven voor de schapen! Daardoor zullen de
schapen nooit verloren gaan. Niemand zal de schapen uit Zijn hand rukken.
De schapen van de kudde van Christus worden niet alleen goed verzorgd en geleid, maar ook
veilig bewaard. Hij heeft hen gekocht! Hij zal hen ook bijeenvergaderen en thuisbrengen.
Een betere Herder is er niet. Deze Herder zoekt nog verloren schapen.H. van der Ham
Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt

Afbeelding

Huug
Huug
Beheerder
Berichten: 1993
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 15:41
Locatie: Arkel

Re: DE OVERDENKING

Bericht door Huug »

Vreest niet !

De eerste kerstnachtdienst die ooit in deze wereld gehouden is, begon met de prediking van de engel: “Vreest niet!” Die woorden werden gesproken door een engel. Luisteraars waren herders in de velden van Bethlehem.
“Vreest niet!” Soms kunnen wij bang zijn. Daar is vaak ook wel reden voor.
Maar de engel zegt/spreekt: “Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker.”
Vreest niet! Waarom niet? Omdat er goed nieuws is voor mensen. Voor herders, voor schippers, voor zeevarenden, voor “goede” mensen, voor slechte mensen. Goed nieuws voor u en jou.
Goed nieuws, omdat de Zaligmaker is geboren: Hij Die vrede brengt in deze wereld. Hij geeft echte vrede met God.
Dat is goed nieuws; het brengt grote blijdschap.
Daarom vieren wij - misschien wel midden in de zorgen - toch Kerstfeest. Er mag blijdschap zijn bij allen die de Zaligmaker nodig hebben.
De engelen zongen voor de herders. Dat waren ruwe kerels. Dan hoeft u toch niet bang te zijn, dat het Kind er niet voor u/jou is. U hoeft niet “goed” te zijn, of aantrekkelijk, of knap. God kan en wil u vrede geven.
Want die vrede zijn wij kwijt geraakt. Eens was die vrede er wel, in het paradijs! Toen was de verhouding goed tussen God en de mens.
Maar wat is er gebeurd? Wij hebben geluisterd naar de verleidende stem van de boze. Wij zijn in opstand gekomen tegen God; we hebben hem de oorlog durven verklaren.
De engelen zongen: Vrede op aarde.
Er moest wel wat gebeuren om vrede op aarde te brengen! Daarvoor moest Gods Zoon in de wereld komen! Hij heeft de satan volkomen overwonnen.
Jezus Christus heeft de straf die ons de vrede aanbrengt, moeten dragen. Aan het kruis is Hij gestorven. Nu is er vrede door het bloed van het kruis. Er is vrede alleen door het offer van Christus aan het kruis.
God kan u vrede geven. “Hij is het, Die ons Zijne vriendschap biedt.” Wie u ook bent; zelfs als mensen op u neerkijken…. God is met ons! Hij komt tot u; Hij wil uw leven vernieuwen. Hij wil u redden/behouden voor altijd.
U zou verwachten dat zo’n Verlosser naar een tempel of paleis zou komen. Nee, Hij werd geboren in een stal en gelegd in een kribbe, een voerbak voor de dieren. Dat is niet zo luxe.
Het feit dat er in de herberg geen plaats was voor Jezus, is al een aanwijzing dat op heel de wereld geen plaats is voor Hem.
Dat bleek toen Hij stierf aan het kruis. Hij stierf voor ons.
Door Zijn kruisdood heeft Hij vele zondaren met God verzoend. Daarom wordt Hij het “Lam van God” genoemd. Hij is het Lam Dat de zonde der wereld wegneemt.
De herders luisterden naar de boodschap van God. Ze gingen naar de kribbe en aanbaden het Kind Jezus. Ere zij God.

ds H. van der Ham
Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt

Afbeelding

Huug
Plaats reactie